Plan studiów WE-SM-EA-X1-15/16Z

Wydział: Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Stopień: 1. stopień (studia licencjackie)
Specjalność: Euroazja - polityka i gospodarka
Forma: niestacjonarne
Liczba semestrow: 6
Plan na semestr: 2015/16 zimowy

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
123456
WCIEWCIEWCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne62798 81 57 25 90 93 31 171 57 34 18 30 6 30 2
1.Filozofia społeczna Z2 184    994                
2.Geografia polityczna i ekonomiczna E1 184184                    
3.Historia stosunków międzynarodowych E1 184184                    
4.Integracja europejska E2 184    994                
5.Język angielski Z1 Z2 Z3 Z4 E5 15010302302302302302    
6.Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa E3 182        182            
7.Makroekonomia E2 275    1895                
8.Marketing międzynarodowy Z3 182        182            
9.Międzynarodowe stosunki gospodarcze Z3 183        183            
10.Międzynarodowe stosunki kulturalne Z3 183        183            
11.Międzynarodowe stosunki polityczne E2 366    18186                
12.Mikroekonomia E1 2761896                    
13.Nauka o państwie E1 2751895                    
14.Organizacje międzynarodoweZ4 184            184        
15.Podstawy zarządzania Z2 183    993                
16.Polityka gospodarcza Z3 182        182            
17.Polityka zagraniczna Polski E3 275        1895            
18.Prawo i ochrona własności intelektualnej E2 184    994                
19.Prawo międzynarodowe publiczne Z3 185        185            
20.Psychologia społeczna Z2 183    183                
21.Socjologia stosunków międzynarodowych Z3 182        182            
22.Statystyka międzynarodowa Z1 184994                    
23.Współczesne systemy polityczne E3 274        1894            
24.Wstęp do badań społecznych i politologicznych E3 184        994            
Przedmioty: specjalnościowe42373 99 18 27 23 153 18 24 99 9 26
25.Azja Południowo-Wschodnia i Australia w stosunkach międzynarodowych E5 274                1894    
26.Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych Z4 183            183        
27.Dziedzictwo kulturowe Wschodu Z4 183            183        
28.Gospodarka Rosji E5 184                184    
29.Konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie E4 274            27K 4        
30.Kraje partnerstwa wschodniego UE w XXI wieku Z5 182                182    
31.Negocjacje międzynarodowe E6 185                    995
32.Polityczne aspekty globalizacji E5 183                183    
33.Potencjał gospodarczy i społeczny krajów WNP Z4 183            183        
34.Protokół dyplomatyczny Z6 184                    184
35.Regulacje administracyjne działalności gospodarczej w krajach Wschodnich Z6 184                    184
36.Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych Z5 182                182    
37.Ryzyko kraju w relacjach gospodarczych i politycznych z państwami wschodnimi Z6 184                    184
38.Samorząd terytorialny na tle porównawczym E5 182                182    
39.Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód E4 183            183        
40.Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej E4 274            1894        
41.Strategie modernizacji gospodarczej krajów Dalekiego Wschodu E5 182                182    
42.Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich Z4 E5 366            993993    
43.Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania politycznego Z6 184                    184
44.Współczesne systemy ekonomiczne Europy i Azji - analiza porównawcza Z5 182                182    
45.Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich Z6 185                    185
Przedmioty: seminarium3610 12 2 12 4 12 4
46.Seminarium dyplomowe Z4 Z5 Z6 3610            12S 212S 412S 4
Razem 1086 181 81 57 25 90 93 31 171 57 34 117 48 39 31 153 48 12 30 99 9 12 30
Razem egzaminów - semestry444371
Razem liczba godzin - semestry138183228204213120
Razem liczba godzin - lata321432333
Punkty ECTS - semestry253134313030
Razem liczba godzin: Wykłady711
Razem liczba godzin: Ćwiczenia312
Razem liczba godzin: Konwersatorium27
Razem liczba godzin: Seminarium36Status Planu Studiów: ZAAKCEPTOWANO  przez: Broński Krzysztof, dr hab.  (data akceptacji: 15.05.2015)


Godziny pracy studenta i punkty ECTS (na podstawie wypełnionych kart przedmiotów)*

Punkty ECTS Liczba godzin ogółem Godziny
Kontaktowe Bezkontaktowe
1773357693 godzin / 27.72 pkt. ECTS / 20.64%2664 godzin / 27.72 pkt. ECTS / 79.36%
* bez uwzględnienia kart wchodząych w skład grup przedmiotów.

Udział godzin prowadzonych zajęć i punktów ECTS w poszczególnych obszarach kształcenia

Nazwa Obszaru Udział godzin prowadzonych zajęć w obszarach kształcenia Udział punktów ETCS w obszarach kształcenia
Godziny wartość względna1 wartość bezwzględna2 Punkty ECTS wartość względna3 wartość bezwzględna4
Nauki Społeczne982.39100%90.46%177100%97.79%

1wartość względna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin przedmiotów posiadających karty.
2wartość bezwzględna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin wszystkich przedmiotów z planu studiów.
3wartość względna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy punktów ECTS przedmiotów posiadających karty.
4wartość bezwzględna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy wszystkich punktów ECTS w planie studiów.